Компјутерски систем за влезници

 

Ticketing системите дизајнирани за посета на археолошки локалитети, се состојат од компјутерска опрема, специјално дизајниран софтвер и електронски „врати“. Компјутерската опрема заедно со софтверот овозможуваат внесување и печатење на различните типови на влезници за посета на локалитетот на лице место.  Влезниците ги регистрира бар-код читачот на електронските врати. На тој начин се заштедува на печатење на влезници, се овозможува контрола и следење на посетителите кои влегуваат на локалитетот, како и точна регистрација на бројот на посетители на годишно ниво, што пак од друга страна овозможува статистички податоци за посетеноста на Стоби.

© 2010 Stobi | Powered by Seavus

Контактирајте нè на +389 43 251 026